Print
Hits: 3277

สำนักนิติการ ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งประราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ตามหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ช. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/1UPFf4EHpAFQbxMiYEPQpgIb5PlboDkL3/view?usp=sharing