ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติการแต่งกายของบัณฑิตที่ประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก https://drive.google.com/file/d/1VYuDiSKZYV8Brv81blfKACTsbSnVQLCo/view?usp=sharing