หนังสือคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/338 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1SbMVn1K6vu1u2LbOZtNTpwU4EsfypdFh/view?usp=sharing