ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 11 มกราคม 2564
ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1p0XeYgjxgYXtFLnXj3kx82Kht_yOGN5f/view?fbclid=IwAR0W5552d24o1W0tpjUwnQnbDOxbh5omhCOgsxYLYkvFPUzB2Eq3rbuas4Q
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิต และผ่านเว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate
3. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 1,100 บาท / ระดับบัณฑิตศึกษา 2,400 บาท) วันที่ 23 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564
4. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ที่เว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate เมนูยืนยันการชำระเงิน โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg
5. ตรวจสอบสถานะ การจัดส่งเอกสารและเลขพัสดุ หลังจากอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน 7 วันทำการ
***สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย มหาวิทยาลัยจะโอนตัดยอดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย) ของผู้สำเร็จการศึกษา รายละ 1,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา
รายละ 1,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,100 บาท)
***คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต คลิกที่นี่
หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 02-287-9625