ประวัติคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19 มกราคม2548 ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2548 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

พ.ศ. 2511 ก่อตั้ง แผนกวิศวกรรมสิ่งทอและแผนกวิชาเคมีสิ่งทอขึ้น ภายใต้สังกัดคณะวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพดังกล่าวได้มีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอขึ้น โดยแยกออกจากคณะคหกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 แผนกวิชาคือ แผนกวิชาวิศวกรรมสิ่งทอและแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ

พ.ศ. 2524 คณะวิชาเปิดการเรียนการสอนแผนกวิชาออกแบบสิ่งทอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนกวิชา

พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ชื่อเต็มของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนเป็น
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ”

พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 วิชาเอก คือ 1) วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งทอ และ 2) วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 1 วิชาเอก คือ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ

เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 2 สาขาวิชาคือ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ และ
2) สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่ บริษัท สหยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

         พ.ศ.2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นการรวมตัว 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และวิทยาเขตพระนครใต้

ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

           พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม