แผนยุทธศาสตร์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และบริบทของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสรุปได้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision statement)
          “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพ เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้บ่มเพาะผู้ประกอบการและสร้างสรรค์เทคโนโลยีสิ่งทอ ในระดับสากล”

พันธกิจ (Mission statement) “มุ่งจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งทอและแฟชั่นที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน” โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้
          1)ผลิตบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีทักษะการปฏิบัติ เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
          2)บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ควบคู่การบูรณาการสู่สังคม
          3)สร้างและร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่สากล
          4)สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ / แนวทางในการพัฒนา (Strategic Themes/ Strategies)
          1)การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจด้วยการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น (SO)
          2)การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอในระดับนานาชาติ (ST)
          3)ปฏิรูปกระบวนการทำงานของคณะ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (WO)

ค่านิยมหลัก
          คุณค่าหลัก (Core Values) ที่การดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ยึดถือเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินงานร่วมกัน (Shared value) ได้แก่ “สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพด้วยความสุข”