ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมือวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ ซึ่งมาจากการคัดเลือกของคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงขอแจ้งฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ
2. ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหาฯ (อธิการบดี) มทร.กรุงเทพ
3. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือกและผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสรรหา (อธิการบดี)
4. คำสั่งคณะที่ 017-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหา (อธิการบดี)
ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว สามารถดาวโหลดได้ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1OC7lO-RmE3eAZ-3z3jvon0IjK0GTMitz?usp=sharing

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ