ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

แบบ-คสค-4.1-ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แบบ-คสค-4.2-ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แบบ-คสค-5-ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ