ประวัติคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19 มกราคม2548 ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2548 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้

พ.ศ. 2511 ก่อตั้ง แผนกวิศวกรรมสิ่งทอและแผนกวิชาเคมีสิ่งทอขึ้น ภายใต้สังกัดคณะวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพดังกล่าวได้มีการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอขึ้น โดยแยกออกจากคณะคหกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 แผนกวิชาคือ แผนกวิชาวิศวกรรมสิ่งทอและแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ

พ.ศ. 2524 คณะวิชาเปิดการเรียนการสอนแผนกวิชาออกแบบสิ่งทอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนกวิชา

พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ชื่อเต็มของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนเป็น
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ”

พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 วิชาเอก คือ 1) วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งทอ และ 2) วิชาเอกวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 1 วิชาเอก คือ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ

เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 2 สาขาวิชาคือ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ และ
2) สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่ บริษัท สหยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

         พ.ศ.2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นการรวมตัว 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข และวิทยาเขตพระนครใต้

ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”

           พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริการจัดการและแผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิสัยทัศน์

          “คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

          “Creative Textile industry Goes Forward with Technology and Innovation”

ค่านิยมองค์กร

          “สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพด้วยความสุข”

          SMART

          S = Smart               มีความรอบรู้

          M = Morality           มีคุณธรรม

          A = Active              มีความกระตือรือร้น

          R = Responsibility   มีความรับผิดชอบ

          T = Timework         สามารถการทำงานเป็นกลุ่ม

          HAPPY

          H = Holistic            องค์รวม, การบูรณาการ

          A = Altruism           คิดถึงประโยชน์

          P = Proud              ความภาคภูมิใจ

          P = Professional      ความเป็นมืออาชีพ

          Y = Why                 สงสัยใครรู้ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

สภาวการณ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นหน่วยงานการศึกษาด้านสิ่งทอและแฟชั่นที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสิ่งทอ เพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีศักยภาพในระดับสากลตลอดจนสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและการบริการวิชาการด้านสิ่งทอสู่สังคม

          ภายใต้การดำเนินงานที่ผ่านมา 2557-25621 พบว่ามีการดำเนินการตามแผนการออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการจัดการการศึกษา ด้านวิชาการ-งานวิจัย ด้านวิชาการสู่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสถาบันแฟชั่น RASARA ณ สาธารณรัฐเกาหลี และโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการการศึกษาด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

          จากการดำเนินงานดังกล่าวถึงปัจจุบัน พบว่ามีเหตุปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันประกอบไปด้วย เรื่องการลดจำนวนลงของผู้เรียน เรื่องการจัดการระบบการศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เรื่องการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีจำนวนไม่มากพอและเรื่องการสื่อสารภาพลักษณ์ การวิเทศสัมพันธ์องค์กรในด้านการเป็นผู้นำการศึกษาและการบริการงานด้านวิชาการและแฟชั่นที่ยังไม่ชัดเจน

          ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของภารกิจและการดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกับการทำนายแนวโน้มทิศทางการบริหารและการจัดการที่ส่งผลให้เกิดการสร้างโอกาสในอนาคต พบว่าสามารถจำแนกภารกิจเร่งด่วนออกเป็นสองส่วน คือ ภารกิจการสานต่อเพื่อสร้างผลผลิตให้กลับมาเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานในพันธกิจใหม่ ได้แก่ โครงการบูรณาการและการจัดการศึกษาในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือและผลผลิตสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคมและภารกิจใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสในด้านต่างๆตามขีดความสามารถของคณะฯ ร่วมกับแนวโน้มทิศทางของยุทธศาสตร์ประเทศและมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะระบุรายละเอียดไว้ในส่วนการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายในส่วนต่อไป

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีทักษะการปฏิบัติ เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2.บูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

3.บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ควบคู่การบูรณาการสู่สังคม

4.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และพึ่งพาตนเองได้

5.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมของไทยและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต

6.จัดการศึกษาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ที่มุ้งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นโยบายและการดำเนินการ

1.นโยบายด้านการบริหารงานและการจัดการ

1.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

1.2 จัดทำโครงสร้างการบริหารคณะและพัฒนาระบบการบริหารภายใน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยยึดหลักประชาธิปไตยโปร่งใสและตรวจสอบได้

1.3 มีแผนงานบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาคณะและหลักสูตร ให้มีการสนับสนุนการบริหารงานและการจัดการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภาพ

1.4 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสิทธิภาพด้านการบริหารและด้านวิชาการ

1.5 จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารและการจัดการ ภายใต้ความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกับบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดทิศทางการบริหารและการจัดการในทุกภาคส่วน

1.6 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของคณาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรภายในทุกภาคส่วนให้มีความรัก ความผูกพันกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อคณะ และเสริมสร้างโอกาสให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารการจัดการและกำกับการดูแลการปฏิบัติงาน

     2. นโยบายด้านวิชาการและการจัดการศึกษาสมัยใหม่

                   2.1 จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและองค์เอกชน มุ่งเน้นการบูรณาการหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ คุณภาพ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม

                   2.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

                   2.3 กำกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

                   2.4 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาชีพ

                   2.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายรัฐและเอกชน

                   2.6 จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์” เพื่อเป็นศูนย์กำลังการศึกษาด้านสิ่งทอและแฟชั่นสมัยใหม่ มีหลักสูตรระยะสั้นและยาวที่สอดคล้องกับสภาวการณ์และความต้องการของภาคสังคม ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดให้การบริการให้ความรู้ทางการศึกษา การวิจัยและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเฉพาะทาง จัดหน่วยปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ หน่วยปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอ หน่วยปฏิบัติการพัฒนาสิ่งทอและการส่งเสริมการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไปสู่การตอบสนองความต้องการทางการตลาดสมัยใหม่ โดยหลักการพัฒนาบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สร้างเป็นนวัตกรรมด้านสิ่งทอและแฟชั่นเชิงประจักษ์ในทุกด้านอย่างครบวงจร

                   2.7 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                   2.8 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติในอาชีพและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

                   2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความเจริญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                    2.10 สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ตำราและผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

3. นโยบายด้านการวิจัย

3.1 มุ่งเน้นการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ การเพิ่มมูลค่าในงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์

3.2 สร้างเครือข่ายการบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและพัฒนางานวิจัย นำเสนอผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ในวารสารที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

          3.4 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย โครงงานและนำผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพร่สู่สังคม

          3.5 สนับสนุนการจัดเวลาปฏิบัติงาน เพื่อทำวิจัยของอาจารย์และบุคลากร

          3.6 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการงานวิจัยใน “ศูนย์นวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์” เพื่อรอบรับงานด้านการวิจัยให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน

3.7 สนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยเฉพาะด้าน หรือกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ จัดฝึกอบรมความรู้และเทคนิควิธีด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักศึกษาของคณะในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัย

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

                   4.1 จัดทำแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ภาคชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

                   4.2 สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริการวิชาการช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกิดประโยชน์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลาง กลุ่ม SMEs ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

                   4.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกับภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิชาการ เป็นวิทยากร กรรมการวิชาชีพ เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

                   4.4 จัดหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาวในสาขาวิชาต่างๆ บริการวิชาการ การให้การตอบสนองความต้องการของสังคม โดยศึกษาและสำรวจความต้องการขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

                   4.5 มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการวิชาการรับใช้สังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมภายนอก

                   4.6 จัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ภายใต้ “ศูนย์นวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์”

          5. นโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษา

                   5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำรงตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคนดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

                   5.2 จัดแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                   5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมร่วมการบริการวิชาการ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพและอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

                   5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านภาษาหรือจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

                   5.5 จัดสำรวจความต้องการจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

                   5.6 จัดแนะแนวให้คำปรึกษาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขา ให้บริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาศิษย์เก่าผ่านสื่อทุกประเภท

                   5.7 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษาหรือโครงการสร้างเสริมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับ

                   5.8 มีระบบ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจในกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการด้านกิจกรรมนักศึกษา

                   5.9 บริหารการจัดการด้านทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาอย่างเป็นธรรม

                   5.10 ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้อาชีพ การบริการวิชาการและงานวิจัย จากหน่วยส่งเสริมการศึกษาภายใต้ “ศูนย์นวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์”

          6. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   6.1 จัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   6.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา และมีส่วนร่วมพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในคณะฯ/มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

                   6.3 บูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับด้านการเรียนการสอน การวิจัยหรือการบริหารวิชาการแก่สังคม

                   6.4 มีระบบ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน

                   6.5 จัดโครงการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งทอและแฟชั่นเชิงวัฒนธรรมภายใต้ “ศูนย์นวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์”

          7. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร

                   7.1 วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของคณะ และจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบริหารจัดการใช้อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบ ห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์และห้องอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                   7.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พื้นที่ภายในและภายนอกอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ทุกพื้นที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

                   7.3 จัดทำแผนการบริหารทรัพยากร พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทาง ภายใต้การจัดการของ

“ศูนย์นวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์”

                   7.4 จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมอบหมายงานเฉพาะบุคคลที่เป็นธรรมและเป็นรูปแบบชัดเจน

                   7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตรงกับความรู้ ความถนัดก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น และสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ

                   7.6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ มีคุณวุฒิ และมีตำแหน่งวิชาการเพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในวิชาชีพตามสายงาน

          8. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

                   8.1 จัดทำแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

                   8.2 บริหารการจัดการด้านการเงิน โดยจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของคณะฯ และสาขาวิชาอย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาธิบาล

                   8.3 บริหารจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม จัดให้มีการรายงานด้านการเงินตามปีงบประมาณ และติดตาม ตรวจสอบผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายชัดเจน

          9. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

                   9.1 จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่วางไว้

                   9.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความรู้ ความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นร่วมกัน

                   9.3 ดำเนินการติดตาม วัดผล ประเมินผลการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

          10. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

                   10.1 พัฒนาระบบกลไกการประเมินคุณภาพภายในเหมาะสมกับระดับการพัฒนาคณะฯ และสอดคล้องกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

                   10.2 มีการควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

                   10.3 จัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

                   10.4 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักศึกษา

                   10.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในทุกด้านของคณาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

                   10.6 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                   10.7 กำกับและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานคณะ และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในกระบวนการ กลไก และการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะอย่างต่อเนื่อง

                   10.8 ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการประกันคุณภาพการศึกษา

                    10.9 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะ