Print
Hits: 1947

วีดีโอโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 27 ก ค 65
ตอนที่ 1 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 27 ก ค 65
https://youtu.be/yLfEvdnPr_4
ตอนที่ 2 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 27 ก ค 65
https://youtu.be/6K3RcvlXjKw
ตอนที่ 3 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 27 ก ค 65
https://youtu.be/SuwAV7zsnQs
ตอนที่ 4 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 27 ก ค 65
https://youtu.be/bJMx7mbVFxE

IMG 20220726 091452  IMG 20220726 090712