การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผ่านโปรแกรมซูมออนไลน์

ตรวจประกันธุรกิจแฟชั่น