รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผู้แทนกระทรวง อว.) ในการประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานนอกกระทรวง อว. กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

26 07 65 01 00