#ข่าวประชาสัมพันธ์ #คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

         รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผู้แทนกระทรวง อว.) ในการประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานนอกกระทรวง อว. กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

         เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (ผู้แทนกระทรวง อว.) ในโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (หน่วยงานนอกกระทรวง อว.) กับ กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก พ.ญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดี และ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงโครงการ และมี ศาสตราจารย์ พ.ญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ เป็นสักขีพยาน ซึ่งการประสานงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานบริการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการสร้างทีมงานช่วยเหลือและเและอบรมการใช้บริการในสถาบันการศึกษาโดยมีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็นต้นแบบการดำเนินงาน ซึ่งจะขยายผลสู่การจัดการในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในแผนการยกระดับคุณภาพการบริการในขั้นตอนต่อไป

26 07 65 00 00

26 07 65 00 01