8กค65โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากรและนักศึกษา