5 6กค65โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณ