#ข่าวประชาสัมพันธ์ #การจัดทำหลักสูตรออนไลน์
#คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการอบรมบุคลากรเรื่อง “การจัดทำหลักสูตรการศึกษาออนไลน์เพื่อประชาชนทั่วไป” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิชาการตามแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านวิชาการปีที่ 2 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัท Asia Connect Corporation จำกัด โดยมี ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา กรรมการบริหาร และทีมงาน ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้