ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานในโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ โคตรถา รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าร่วมดำเนินงานการเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และสนามออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย โครงการภาคประชาคมตามนโยบาย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่อำเภอแม่มอก จังหวัดลำปาง ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการไปช่วยปฏิบัติงานและการศึกษาแนวทางการทำงานซึ่งจะมีผลขยายมาสู่การสร้างสนามออกกำลังกายผู้สูงอายุชุมชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นเครือข่ายการดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

313433912 628065875775879 6445431919570500929 n